آواز های شش گانه در موسیقی

آواز های شش گانه در موسیقی (این دوره به صورت رایگان ارائه شده است) در این آموزش : شما با شش بخش آوازهای شش گانه را می آموزید و توانایی درک بهتر موارد زیر را پیدا خواهید کرد: جنس گوشه یا شعبه طبقات یا درجه های هفده گانه آوازهای شش گانه تحول مقام به دستگاه …

آواز های شش گانه در موسیقی ادامه »